Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
Colorinvest

I. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego www.colorinvest.com.pl.
 2. Sklep internetowy/Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy dostępny pod adresem www.colorinvest.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Sprzedawcy oferty do zawarcia umowy sprzedaży Towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w tym sklepie.
 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 10. Sprzedawca – podmiot Color-Invest Anna i Stefan Derędowscy Sp. Jawna, z siedzibą w Łodzi (92-701), ul. Grabińska 27, NIP 728-252-85-65, REGON 473248038, świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego dotyczy Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13. Konto - Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są podane przez niego dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 14. Login – oznacza adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta Klienta.
 15. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie konieczny do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 16. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 17. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi: Formularza Kontaktowego, Prowadzenie Konta Klienta.
 18. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 19. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 20. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 21. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu, za zapłatą opłat związanych z wykonaniem umowy przewozu Towaru do Klienta.
 22. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz warunki i zasady zawierania Umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dokonywanej za pomocą Sklepu.
 2. Żaden z zapisów Regulaminu nie ma na celu: ograniczenia lub wyłączenia praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; ukształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami; rażącego naruszenia interesów konsumenta.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy.
 4. Sklep działający pod adresem https://colorinvest.com.pl prowadzony jest przez Color-Invest Anna i Stefan Derędowscy Sp. Jawna, z siedzibą w Łodzi (92-701), ul. Grabińska 27, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000206556, NIP 728-252-85-65, REGON 473248038.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. VII. Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 7. Ilość i rodzaj Towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Mając na uwadze fakt, iż sprzedaż prowadzona jest również w sklepie stacjonarnym, stan magazynowy widniejący w momencie składania Zamówienia w Sklepie może nie być stanem aktualnym. Jeśli faktyczna ilość Towaru w magazynie jest mniejsza od zamówionej przez Klienta, Sprzedawca poczeka na uzupełnienie stanu z produkcji lub może skontaktować się z Klientem celem ustalenia dalszego trybu postępowania.
 8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kolory Towarów na zdjęciach umieszczonych w Sklepie, ale nie ponosi odpowiedzialności m.in. za różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora, czy parametrów karty graficznej Klienta. Różnice w kolorze powstałe z w/w powodu nie są podstawą do reklamacji.
 10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronie Sklepu służą jedynie prezentacji konkretnie wskazanych na nich Towarów.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet; korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 12. Klient korzysta z Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym na własną odpowiedzialność.
 13. Klientem, będącym osobą fizyczną, mogą być tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 15. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie poprawnych danych osobowych, adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu, adresu e-mail, dzięki którym możliwy będzie kontakt Sprzedawcy z Klientem.
 16. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://colorinvest.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Wymagania techniczne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu.
 3. Do złożenia Zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posługiwanie się aktywnym kontem poczty elektronicznej.
 4. Pozostałe wymagania techniczne dotyczące oprogramowania niezbędnego do obsługi Sklepu: zalecana minimalna rozdzielczość ekranu dla komputera, laptopa: 1366x768; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu dla innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu: 375x667; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 60.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej lub Opera w wersji 50.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 70.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.1.7 i wyższej; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi JavaScript.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO”.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności na stronie www.colorinvest.com.pl. 
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią wskazanych powyżej dokumentów.
 5. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

V. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: 91-316 Łódź, ul. Sierakowskiego 21.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@colorinvest.com.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 512 050 557.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

VI. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich  i zawierają wszelkie należne podatki.
 2. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki Towaru.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Informacja na temat ceny Towaru, cech oraz istotnych właściwości Towaru dostępna jest na stronie Sklepu i zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania ustalonych w czasie akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży są realizowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia.
 6. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać wyłącznie za pomocą serwisu Przelewy24.pl.

VII. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Rejestracja (założenie Konta) w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Sklepu.
 3. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualny Login i Hasło.
 4. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. Każdorazowe logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 8. W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania na podany adres e-mail Newslettera zawierającego informacje handlowe od Sprzedawcy i otrzymania na podany numer telefonu komórkowego SMS Newslettera zawierającego informacje handlowe od Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego; dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 11. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. V.1.

VIII. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Towar, którego kupnem jest zainteresowany, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” lub ikonę koszyka, przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów z osobna. Wyboru można dokonać także klikając na przycisk (+) lub (-) przy wybranym Towarze.
 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Zaakceptować treść Regulaminu oraz podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe.
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt. IX.10.
 7. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z kosztami Dostawy) wskazany jest w formularzu zamówienia pod przyciskiem "Pokaż podsumowanie", przed kliknięciem przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” przez Klienta.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

IX. Dostawa i płatności

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Podanie przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub jej brak.
 3. Klient może skorzystać z następujących sposobów otrzymania zamówionego Produktu: przesyłka kurierska lub odbiór osobisty dostępny pod adresem: 91-316 Łódź, ul. Sierakowskiego 21.
 4. Klient może skorzystać z płatności wyłącznie za pomocą serwisu Przelewy24.pl.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 6. Klient ma obowiązek sprawdzenia doręczonego Towaru, a w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania protokołu doręczenia zawierającego opis uszkodzeń.
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia innego terminu dostarczenia. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszty ponownej Dostawy.
 8. Koszty ponownej Dostawy ponosi Klient.
 9. Zamówienia wysyłane są w ciągu kilku dni roboczych. Czas transportu zależy od warunków transportowych w Polsce i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

X. Realizacja umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://colorinvest.com.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. VIII Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 4. Po złożeniu Zamówienia na adres korespondencji elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

XI. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na dane kontaktowe Sprzedawcy, które zostały określone w § 3., bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku tj. w drodze korespondencji elektronicznej na adres podany przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą; w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę; Sprzedawca zwraca wszelkie płatności dokonane przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem; Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru; Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą; Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru;
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to w szczególności dzianin, które nie zostały sprzedane jako całe, fabryczne belki materiału, tylko pocięte na mniejsze kawałki, pod indywidualne zamówienie Klienta.
 10. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta, oferta przestaje wiązać.

XII. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. V.1 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 8. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i opisem wad. Opis reklamacji powinien zawierać:
  - opis wady;
  - datę i okoliczności jej wystąpienia;
  - nazwisko, imię, nazwę podmiotu reklamującego, adres do korespondencji;
  - żądanie Klienta w związku ze składaną reklamacją.
 9. Podstawy reklamacji w szczególności nie może stanowić: powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, napraw serwisowych, które Usługodawca musi prowadzić w celu utrzymania Systemu; inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada; mechaniczne uszkodzenia Towaru, powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta (pocięcie, rozerwanie, naderwanie, podziurawienie, postrzępienie, przetarcie itp.) oraz uszkodzenia Towaru powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania przez Klienta; uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem; różnice w kolorach Towarów wyświetlanych na monitorze Klienta z rzeczywistym kolorem Towarów.

XIII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Obie strony umowy (Sprzedawca i Klient) uprawnione są do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie jej obowiązywania bez wskazywania przyczyn.
 2. Klient składa oświadczenie woli bezpośrednio na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca składa oświadczenie woli bezpośrednio na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia.

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. Konsument może zwrócić się z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 7. W przypadku powstania sporu, w tym w szczególności w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.